உ யிர் ந ண் ப ணின் ம னை வி யுடன் த கா த உ ற வு வைத்திருந்த கார்த்திக் : பின்னர் 14 பி ளாக்கில் ந ட ந்த அ தி ர்ச் சி ச ம்பவம்சென்னை……….

நண்பரின் ம னை வி யிடம் தகா த உ ற வு வை த் திரு ந்த ந ப ரை க ண வர் கொ டூ ரமாக தா க் கி கொ லை செ ய் த ச ம் பவ ம் அ தி ர்ச் சி யை ஏ ற் ப டுத் தி யிருக்கிறது.

செ ன் னையி ல் க ண் ண கி நகர், 14வது பி ளா க்கில் ந ண் பர் க ளோடு பேசிக் கொ ண் டிரு ந்தார் கார்த்திக்(20). அந்த நேரத்தில் அங்கு வந்த ரகு(29) தீனா(19), நித்தீஷ் ஆகியோர் கார்த்திக்கை தலையில் ச ர மாறி யா க வெ ட் டி வி ட் டு த ப் பிச் செ ன் றன ர்.

பின்னர், வெ ட் டு வா ங் கி ய பி ற கு அ வ ர் களி ட மிரு ந் து தப்பிக்க மு ய ன் ற கா ர் த்தி க் மு த ல் தளத்திலிருந்து கீழே வி ழு ந் தார். ர த் த வெ ள் ளத் தி ல் இ ரு ந்தவரை அரு கில் உள்ளவர்களும் போ லீ சா ரும் அவ ரை மீ ட் டு ஆ ம் பு ல ன் ஸ் மூ ல ம் இ ரா ய பே ட்டை அ ர சு பொ து ம ரு த் து வ ம னை க்கு அ னு ப் பி வைத் தனர்.

இதையடுத்து, அங்கு அவரை ப ரிசோ தி த் த ம ரு த் து வ ர் கள் வ ரு ம் வ ழி யி லே யே இ ற ந் து வி ட் ட தாக தெரிவித்தனர்.

இ த னை த் தொ ட ர்ந்து, போ லீ சா ர் ந ட த் தி விசா ர ணை யி ல் ர கு எ ன் ப வ ரின் ம னை வி வினிதா என்பவருக்கும் ரகுவின் ந ண் ப ரா ன கா ர் த்திக் என்பவருக்கும் கடந்த ஒரு வருடங்களாக மு றை ய ற் ற உ ற வு இ ரு ந் த தா க வும்.

க ட ந் த ஆண்டு வினிதாவை கார்த்திக் அழைத்து சென்று ஒரு வா ர கா ல ம் வை த் தி ரு ந்தா லும் ஆ த் தி ர த் தி ல் இருந்த ர கு நே ற்றி ரவு தி ட் ட மி ட் டு கொ லை செ ய் து வி ட் டு தப் பி செ ன் று வி ட் டா ர் என தெரியவந்துள்ளது.

மேலும், ராகுவின் நண்பரான தீனா (எ) க ரு ப்பு தீ னா என்பவரை கை து செ ய் து மற் ற வ ர் க ளை தே டி வருகின்றனர். இ ச் ச ம் பவ ம் அ ப் ப கு தி யி ல் ப ர ப ர ப் பை ஏ ற் ப டு த் தியு ள்ளது.

hey