வீடியோ அழைப்பில் பேசிய க ண வ ன்! பை.. பை.. என கூறிய ம னை வி: பின்னர் க ண வனுக்கு ஏ ற் ப ட்ட அ தி ர் ச் சிவெளிநாட்டில்……..

வெளிநாட்டில் வ சி க் கும் க ண வ ரு டன் வீ டி யோ அ ழை ப் பில் பே சி கொண்டிருக்கும் போதே வி ஷ ம் கு டி த் த ம னை வி உ யி ரி ழந் த ச ம் ப வம் அ தி ர் ச் சியை ஏ ற் ப டுத் தியுள்ளது.

த மி ழக த் தின் குமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் சேர்ந்தவர் செல்வராஜ் (36). இவர் ஓமனில் உள்ள எ ண் ணெ ய் நி று வ னத்தில் பொறியாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.

இவரது ம னை வி ஆ க் னஸ் நந்தா (31). தம்பதிக்கு திருமணமாகி ஐந்தரை ஆண்டுகள் ஆகும் நிலையில் நான்கு வயதில் ஒரு மகளும், இரண்டரை வயதில் ஒரு மகனும் உள்ளனர். க ண வர் வெளிநாட்டில் இருப்பதால், தனது பெ ற் றோர் வீட்டில் ஆக்னஸ் நந்தா, த ன து கு ழ ந்தை க ளு டன் வசித்து வந்தார்.

இந்நிலையில் கடந்த இரு தினங்களாக போனில் பேசும் போது க ண வன் , ம னை விக் கு இடையே த க ரா று ஏ ற்பட் டு ள் ளது. நேற்று முன்தினமும் க ணவ ருட ன் நீ ண் ட நேர ம் வீடியோ அழைப்பில் ஆஞஸுக்கு த க ரா று ந ட ந் துள் ளது.

இந்த த கரா றி ன் போது வீடியோ அழைப்பில் பே சி க் கொண்டு இருக்கும்போதே, தி டீ ரென த ன து கை யி ல் இருந்த பூ ச் சி ம ரு ந் து பா ட் டி லை தி ற ந்து கு டித் த ஆக்னஸ், க ண வ ருக் கு பை.. பை… என சொ ல் லி யவா று போ ன் இ ணை ப் பை துண்டித்தார்.

இதை பார்த்து அ தி ர் ச் சி யில் நி லை கு லைந்த செ ல் வராஜ் உடனடியாக உறவினர்களை தொடர்பு கொண்டு தகவல் தெரிவித்தார்.

ப த றி போ ன அ வ ர் கள் ப டு க்கை அ றை க்கு சென்று பா ர் த்தபோது வா யில் நுரை த ள் ளி ய நிலையில் ஆக்னஸ் நந்தா உ யி ரு க்கு போ ரா டி க் கொண் டு இ ரு ந்தார்.

இதையடுத்து அ வ ரை மீ ட் டு த னி யார் ம ரு த்து வ ம னையில் சே ர் த் தன ர். அங்கு சி கிச் சை பல னின் றி ஆ க் னஸ் நந்தா உ யி ரி ழந் தார். ச ம் ப வம் தொடர்பாக பொ லி சா ர் வ ழ க்கு ப தி ந் து வி சா ரணை ந ட த்தி வ ரு கின்றனர்.

hey