11 வயதில் முதல் திருமணம் : ம று ம ணம் செ ய் து கொ ண் டு வா ழ் ந்து வந்த பெ ண்.. ந ள் ளி ர வில் ந ட ந் த ப கீ ர் ச ம் ப வ ம்!!தமிழகத்தில்………..

தமிழகத்தில் க ண வ ரை பெட்ரோல் ஊ ற் றி எ ரி த்து க் கொ லை செ ய் த ம னை வி பின்னர் த ற் கொ லை க் கு மு ய ன்ற ச ம் பவ ம் ப ரபர ப்பை ஏ ற் படு த்தி யு ள்ளது.

ஈரோட்டை சேர்ந்தவர் சுதாகர் (40). இவர் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு லட்சுமி (34) என்பவரை தி ரு ம ணம் செ ய் து கொ ண் டா ர். அதாவது 31 வயதில் மறுமணம் செ ய் த ல ட் சுமி க் கு ஏற்கனவே தி ரு மண மா கி திவ்யா (11) என்ற ம க ள் உ ள்ளா ள் .

க ண வ ரை வி ட் டு பி ரி ந்த ல ட் சு மி, சுதாகரை 2-வதாக தி ரு ம ணம் செ ய் து கொ ண் டா ர். சுதாகருக்கும், லட்சுமிக்கும் இடையே அ டி க் க டி கு டு ம்ப த க ரா று ஏற் ப ட் டு வ ந் தது . இ த னால் அ வர் க ள் வா க் குவாதம் செ ய் து வ ந்த னர்.

இந்தநிலையில் நே ற் று மு ன்தின ம் ந ள் ளி ர வி ல் சுதாகர் வீட்டில் இருந்து க ரு ம் பு கை வெளிவந்தது. இதனால் அ தி ர் ச் சி அ டை ந்த அ ந் த ப கு தியை சே ர் ந் த பொ து ம க்கள் தீ ய ணை ப் பு நி லை யத் துக்கு த க வல் கொ டு த்தனர். அ தன் பேரில் தீ ய ணை ப்பு ப டை வீ ர ர் கள் ச ம் ப வ இ ட த்து க் கு வி ரை ந் து செ ன் ற னர்.

அப்போது கத வு உ ள்ப க் க மா க பூ ட் ட ப் ப ட்டு இ ரு ந் த து. இ தை ய டுத்து க த வை உ டை த்து தீ ய ணை ப்பு ப டை வீ ர ர் கள் உ ள் ளே சென்று பார்த்தனர். அங்கு சு தா கர் எ ரி ந் த நி லை யில் பி ண மாக கி ட ந்தா ர். மேலும், வீ ட் டிற்குள் ல ட் சுமி ம ய ங்கி ய நி லை யில் கி ட ந்தார்.

பி ன் னர் அ ங் கு வ ந்த பொ லி சா ர் ல ட் சு மியை ம ரு த் து வ ம னையி ல் சே ர் த் தன ர். இ ந் த நி லையில் நே ற் று கா லை ல ட் சு மி க்கு சு ய நி னைவு தி ரு ம் பியது.

இதைத்தொடர்ந்து அவரிடம் ந டத் த ப் பட் ட விசா ர ணை யி ல் , அ வ ர் த ன து க ண வரை பெ ட் ரோ ல் ஊ ற் றி எ ரி த்துக் கொ ன்ற அ தி ர் ச்சி த க வல் வெ ளி யா னது.

ம து வுக்கு அ டி மையா ன சு தா கர் போ தை யில் தி ன மு ம் வீ ட் டுக் கு வந்த நிலையில் க ண வ ன்-ம னை விக் கு இ டை யே த க ராறு ஏ ற்பட்டு வந்து உள்ளது.

நேற்று மு ன் தி னம் ந ள் ளிர வி ல் சு தா கர் கு டி போ தை யில் இருந்ததாக தெரிகிறது. அ ப் போது அவ ர் களு க்கு இ டை யே த க ரா று ஏ ற் ப ட்டு உ ள் ள து. இ த னா ல் க ண வரின் தொ ந் த ர வை தா ங் க மு டி யா ம ல் த வி த்து வ ந் த லட்சுமி, சுதாகரின் மீ து பெ ட் ரோ லை ஊ ற் றி னா ர். பி ற கு ஒ ரு து ணி யி ல் தீ யை ப ற்ற வை த் து அ வ ர் மீ து வீ சி னா ர் .

இ தில் அ வர து உ ட லில் தீ ப் பற் றி எ ரி ந்த து . உ டல் க ரு கிய சு தா கர் அங் கேயே கரு கி பி ண மானா ர் . மே லு ம், ல ட் சு மியு ம் வி ஷ த் தை கு டி த்து த ற் கொலை க் கு மு ய ன்ற து ம் வி சார ணை யில் தெ ரி யவ ந் து ள்ள து . ச ம்ப வ ம் தொ டர் பா க மே லு ம் வி சார ணை நட த்த ப் பட் டு வ ரு கி றது.

hey