17 வ யது இ ளம் பெ ண்ணுக்கு ந ள்ளிரவில் ந டந்த வி பரீதம்!!இந்தியாவில்

இந்தியாவில் அ க்கா ம ற்றும் அ வ ர் க ணவருடன் வ சித்து வ ந்த 17 வ ய து இ ளம் பெ ண் தூ க் கி ட் டு உ யி ரை மா ய் த் து க் கொ ண்டுள் ளார். ஜார்கண்ட் மாநில த்தை சே ர்ந்தவர் நீலம் குமாரி (17).

மா ண வி யா ன இ வ ர் த ன து அ க்கா சுதா ம ற்றும் அ வ ர் க ணவர் ஆகாஷுடன் வ சித்து வ ந்தார். இ ந்த நி லையில் நே ற்று மு ன் தி னம் இ ரவு வெ குநேரம் தொ லைகாட்சி பா ர்த்த நீலம் குமாரி பி ன்னர் த னது அ க்கா அ றையில் உ றங்கச் செ ன்றார்.

பி ன்னர் அ ந்த அ றையில் உ ஷ்ணம் அ திகமாக உ ள்ளதாக கூ றி வே று அ றைக்கு செ ன்று தூ ங்கி னார். நே ற்று அ திகாலை 4 ம ணிக்கு ஆகாஷ் தூ ங் கி எ ழுந்த நி லையில் நீலம் குமாரி அ றை அ ருகில் செ ன்றார்.

அ ப்போ து அ வர் க ண்ட கா ட்சி அ தி ர் ச் சி யை ஏ ற்படுத்தி யது. ஏ னெனில் தூ க் கி ல் ச ட ல மா க தொ ங் கி ய நி லையில் நீலம் குமாரி இ ருந்தார்.

அ வர் ந ள்ளிரவில் உ யி ரை மா ய் த் து க் கொ ண்டது தெ ரியவ ந்தது. ச ம்பவம் கு றித்து த கவலறிந்த பொ லிசார் அ ங்கு வ ந்து ச டலத்தை கை ப் ப ற் றி னா ர் க ள்.

நீலம் குமாரியின் இ ந்த மு டிவுக்கு கா ரணம் தெ ரியாத நி லையில் வி சாரணை ந டத்தி வ ருகின் றனர்.

hey